Chính sách Bảo mật Dữ liệu Cá nhân này (sau đây gọi là Chính sách Bảo mật) áp dụng cho tất cả thông tin mà trang web ZaimOboz (sau đây gọi là ZaimOboz) nằm trên tên miền https://zaimoboz.com/ cũng như các miền phụ của nó) có thể nhận được về Người dùng trong quá trình sử dụng trang web (cũng như các tên miền phụ của nó), các chương trình và sản phẩm của nó.

 

1. Định nghĩa thuật ngữ

 

1.1 Các điều khoản sau được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này:

1.1.1. “Quản trị trang web” (sau đây gọi là – Quản trị viên) – nhân viên được ủy quyền quản lý trang web ZaimOboz, người tổ chức và (hoặc) xử lý dữ liệu cá nhân, đồng thời xác định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần dữ liệu cá nhân được xử lý, các hành động ( hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân.

1.1.2. “Dữ liệu cá nhân” – bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc có thể nhận dạng được (đối tượng của dữ liệu cá nhân).

1.1.3. “Xử lý dữ liệu cá nhân” – bất kỳ hành động nào (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động) được thực hiện có hoặc không sử dụng các công cụ tự động hóa với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi) , trích xuất, sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân.

1.1.4. “Bảo mật dữ liệu cá nhân” là yêu cầu bắt buộc đối với Nhà điều hành hoặc người khác đã có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân để ngăn chặn việc phân phối dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc các cơ sở pháp lý khác.

1.1.5. “Trang web ZaimOboz” là một tập hợp các trang web được kết nối với nhau được lưu trữ trên Internet tại một địa chỉ duy nhất (URL): https://zaimoboz.com/, cũng như các miền phụ của nó.

1.1.6. “Tên miền phụ” là các trang hoặc một tập hợp các trang nằm trên các tên miền cấp ba của trang web, cũng như các trang tạm thời khác, ở cuối trang có thông tin liên hệ của Cơ quan quản lý

1.1.5. “Người dùng Trang ZaimOboz” (sau đây gọi là Người dùng) là người có quyền truy cập vào Trang thông qua Internet và sử dụng thông tin, tài liệu và sản phẩm của Trang.

1.1.7. “Cookie” là một phần dữ liệu nhỏ được gửi bởi máy chủ web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng, mà máy khách web hoặc trình duyệt web sẽ gửi đến máy chủ web trong một yêu cầu HTTP mỗi khi nó cố gắng mở một trang của trang web tương ứng .

1.1.8. “Địa chỉ IP” – địa chỉ mạng duy nhất của một nút trong mạng máy tính mà Người dùng truy cập vào trang web.

 

2. Quy định chung

 

2.1. Việc Người dùng sử dụng trang web có nghĩa là chấp nhận Chính sách Bảo mật này và các điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng.

2.2. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật, Người dùng phải ngừng sử dụng trang web ZaimOboz.

2.3. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web. ZaimOboz không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba mà Người sử dụng có thể theo các liên kết có sẵn trên trang web.

2.4. Cơ quan quản lý không xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.

 

3. Đối tượng của chính sách bảo mật

 

3.1. Chính sách Bảo mật này thiết lập các nghĩa vụ của Cơ quan quản lý đối với việc không tiết lộ và đảm bảo chế độ bảo vệ tính bí mật của dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp theo yêu cầu của Ban quản trị khi đăng ký trên trang web hoặc khi đăng ký nhận bản tin e-mail.

3.2. Dữ liệu cá nhân được phép xử lý theo Chính sách Bảo mật này được Người dùng cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web và bao gồm các thông tin sau:

3.2.1. họ, tên, tên viết tắt của Người dùng;

3.2.2. số điện thoại liên hệ của Người dùng;

3.2.3. địa chỉ e-mail (e-mail)

3.2.4. nơi cư trú của Người dùng (nếu cần)

3.2.5. chụp ảnh (nếu cần)

3.3. Dự án bảo vệ Dữ liệu được truyền tự động khi truy cập các trang:

– Địa chỉ IP;

– thông tin từ cookie;

– thông tin trình duyệt

– thời gian truy cập;

– người giới thiệu (địa chỉ của trang trước).

 

3.3.1. Việc tắt cookie có thể dẫn đến việc không thể truy cập vào các phần của trang web yêu cầu sự cho phép.

3.3.2. Trang web thu thập số liệu thống kê về địa chỉ IP của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để ngăn ngừa, phát hiện và giải quyết các sự cố kỹ thuật.

3.4. Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác không được nêu ở trên (lịch sử truy cập, trình duyệt được sử dụng, hệ điều hành, v.v.) phải được lưu trữ an toàn và không được phân phối, ngoại trừ được cung cấp trong các đoạn văn. 5.2. của Chính sách Bảo mật này.

 

4. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người dùng

 

4.1. Ban Quản trị có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

4.1.1. Nhận dạng Người dùng đã đăng ký trên trang web để được ủy quyền thêm.

4.1.2. Cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào dữ liệu trang web được cá nhân hóa.

4.1.3. Thiết lập phản hồi với Người dùng, bao gồm gửi thông báo, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng trang web, xử lý các yêu cầu và ứng dụng từ Người dùng.

4.1.4. Xác định vị trí của Người dùng để đảm bảo an ninh, chống gian lận.

4.1.5. Xác nhận tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.

4.1.6. Tạo tài khoản để sử dụng các phần của trang web, nếu Người dùng đã đồng ý tạo tài khoản.

4.1.7. Thông báo người dùng qua email.

4.1.8. Cung cấp cho Người dùng sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web ZaimOboz.

4.1.9. Cung cấp cho Người dùng với sự đồng ý của anh ta với các ưu đãi đặc biệt, bản tin và thông tin khác thay mặt cho trang web ZaimOboz.

 

5. Phương pháp và điều khoản xử lý thông tin cá nhân

 

5.1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện không giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách thức hợp pháp nào, kể cả trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó.

5.2. Dữ liệu cá nhân của Người dùng chỉ có thể được chuyển giao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Liên bang Nga trên cơ sở và theo cách thức được thiết lập bởi luật pháp Liên bang Nga.

5.3. Trong trường hợp mất hoặc lộ dữ liệu cá nhân, Ban quản trị có quyền không thông báo cho Người sử dụng về việc mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân.

5.4. Chính quyền thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi sự truy cập trái phép hoặc tình cờ, phá hủy, sửa đổi, ngăn chặn, sao chép, phân phối, cũng như khỏi các hành động bất hợp pháp khác của bên thứ ba.

5.5. Chính quyền cùng với Người dùng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tổn thất hoặc các hậu quả tiêu cực khác gây ra bởi việc mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng.

 

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên

 

6.1. Người dùng có quyền:

6.1.1. Đưa ra quyết định miễn phí về việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cần thiết cho việc sử dụng trang web và đồng ý với quá trình xử lý của họ.

6.1.2. Cập nhật, bổ sung thông tin đã cung cấp về dữ liệu cá nhân trong trường hợp thay đổi thông tin này.

6.1.3. Người dùng có quyền nhận thông tin từ Cơ quan quản lý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, nếu quyền đó không bị giới hạn theo luật liên bang. Người dùng có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý làm rõ dữ liệu cá nhân của mình, chặn hoặc tiêu hủy chúng nếu dữ liệu cá nhân không đầy đủ, lỗi thời, không chính xác, thu thập bất hợp pháp hoặc không cần thiết cho mục đích xử lý đã nêu, cũng như thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền của họ. Để thực hiện việc này, chỉ cần thông báo cho Cơ quan Quản lý tại địa chỉ E-mail được chỉ định.

 

6.2. Chính quyền có nghĩa vụ:

 

6.2.1. Chỉ sử dụng thông tin nhận được cho các mục đích quy định tại khoản 4 của Chính sách Bảo mật này.

6.2.2. Đảm bảo rằng thông tin bí mật được giữ bí mật, không được tiết lộ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người dùng và cũng không được bán, trao đổi, xuất bản hoặc tiết lộ theo những cách có thể khác đối với dữ liệu cá nhân đã chuyển của Người dùng, ngoại trừ các điều khoản. 5.2. của Chính sách Bảo mật này.

6.2.3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bí mật của dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy trình thường được sử dụng để bảo vệ loại thông tin này trong các giao dịch kinh doanh hiện có.

6.2.4. Chặn dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng có liên quan kể từ thời điểm Người dùng, hoặc đại diện hợp pháp hoặc cơ quan được ủy quyền của họ để bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân, được liên hệ hoặc yêu cầu trong thời gian xác minh, trong trường hợp tiết lộ dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc những hành động bất hợp pháp.

 

7 Trách nhiệm của các bên

 

7.1. Chính quyền, đơn vị đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình, chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Người dùng phải gánh chịu liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu cá nhân, theo luật của Liên bang Nga, ngoại trừ các trường hợp được quy định trong các đoạn. 5.2. và 7.2. của Chính sách Bảo mật này.

7.2. Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ Thông tin bí mật, Ban quản lý không chịu trách nhiệm nếu thông tin bí mật này:

7.2.1. Trở thành tài sản công cộng trước khi bị mất hoặc bị lộ.

7.2.2. Nó đã được nhận từ một bên thứ ba cho đến khi nó được Cơ quan Quản lý Tài nguyên nhận được.

7.2.3. Được tiết lộ với sự đồng ý của Người sử dụng.

7.3. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các yêu cầu của luật pháp Liên bang Nga, bao gồm luật về quảng cáo, về bảo vệ bản quyền và các quyền liên quan, về bảo hộ nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, nhưng không giới hạn ở những điều trên, bao gồm đầy đủ chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức của tài liệu.

7.4. Người dùng thừa nhận rằng trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở: tệp dữ liệu, văn bản, v.v.) mà họ có thể có quyền truy cập như một phần của trang web ZaimOboz, do người đã cung cấp thông tin đó chịu.

7,5. Người dùng đồng ý rằng thông tin được cung cấp cho anh ta như một phần của trang web có thể là đối tượng sở hữu trí tuệ, các quyền được bảo vệ và thuộc về Người dùng, đối tác hoặc nhà quảng cáo khác đăng thông tin đó trên trang web https://zaimoboz.com / ru /.

Người dùng không được sửa đổi, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Nội dung đó (toàn bộ hoặc một phần), trừ khi các hành động đó đã được chủ sở hữu của Nội dung đó cho phép rõ ràng bằng văn bản theo các điều khoản của một thỏa thuận riêng.

7.6. Liên quan đến các tài liệu văn bản (các bài báo, ấn phẩm được truy cập công khai miễn phí trên trang web), việc phân phối chúng được cho phép, với điều kiện phải đưa ra một liên kết đến dự án.

7.7. Ban quản lý không chịu trách nhiệm trước Người dùng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người dùng phải gánh chịu do việc xóa, không hoặc không thể lưu bất kỳ Nội dung và dữ liệu giao tiếp nào khác có trên trang web hoặc được truyền qua đó.

7.8. Ban quản trị không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào do: việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ riêng lẻ; truy cập trái phép vào thông tin liên lạc của Người dùng; tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên trang web.

7.9. Ban quản lý không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào do người dùng đăng trên trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn: thông tin được bảo vệ bởi bản quyền, mà không có sự đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền.

 

8. Giải quyết tranh chấp

 

8.1. Trước khi ra tòa với yêu cầu bồi thường cho các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa Người dùng và Ban quản trị, bạn phải gửi đơn kiện (đề xuất bằng văn bản hoặc đề xuất điện tử để tự nguyện giải quyết tranh chấp).

8.2. Người nhận khiếu nại trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại, bằng văn bản hoặc dưới dạng điện tử, sẽ thông báo cho người khiếu nại về kết quả xem xét khiếu nại.

8.3. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được chuyển lên Tòa án Trọng tài Mátxcơva.

8,4. Luật pháp hiện hành của Liên bang Nga áp dụng cho Chính sách quyền riêng tư này và mối quan hệ giữa Người dùng và Cơ quan quản lý.

 

9. Điều khoản bổ sung

 

9.1. Ban quản trị có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng.

9.2. Chính sách Bảo mật mới có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang web ZaimOboz, trừ khi được cung cấp bởi phiên bản mới của Chính sách Bảo mật.

9.3. Bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này nên được báo cáo đến: fedoruk2010@gmail.com

9.4. Chính sách Bảo mật hiện tại được đăng trên trang tại https://zaimoboz.com/vn/chinh-sach-bao-mat/

0 0 giọng nói
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Bài đánh giá được nhúng
Xem tất cả các bình luận
0
Chúng tôi yêu thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x