Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) ma zastosowanie do wszelkich informacji, jakie strona internetowa ZaimOboz (dalej ZaimOboz) znajdująca się pod nazwą domeny https://zaimoboz.com/ oraz jej subdomen) może otrzymać na temat Użytkownika podczas korzystania z witryny (a także jej subdomen), jej programów i produktów.

 

1. Definicje terminów

 

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja serwisu” (dalej – Administracja) – upoważnieni pracownicy do zarządzania serwisem ZaimOboz, którzy organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania ( operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby uniemożliwić ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

1.1.5. „Witryna ZaimOboz” to zbiór połączonych ze sobą stron internetowych hostowanych w Internecie pod unikalnym adresem (URL): https://zaimoboz.com/, a także jego subdomeny.

1.1.6. „Poddomeny” to strony lub zestaw stron znajdujących się w domenach trzeciego poziomu należących do witryny, a także inne strony tymczasowe, na dole których wskazane są dane kontaktowe Administracji

1.1.5. „Użytkownik serwisu ZaimOboz” (zwany dalej Użytkownikiem) to osoba, która ma dostęp do serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z informacji, materiałów i produktów serwisu.

1.1.7. „Cookie” to niewielka porcja danych wysyłana przez serwer sieciowy i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera sieci Web w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny .

1.1.8. „Adres IP” – unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu internetowego ZaimOboz.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu. ZaimOboz nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może skorzystać z linków dostępnych w serwisie.

2.4. Administracja nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

 

3. Przedmiot polityki prywatności

 

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji dotyczące nieujawniania i zapewnienia reżimu ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji podczas rejestracji na stronie lub subskrypcji biuletynu e-mail.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności są podawane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na stronie i zawierają następujące informacje:

3.2.1. nazwisko, imię, patronim Użytkownika;

3.2.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

3.2.3. adres e-mail (e-mail)

3.2.4. miejsce zamieszkania Użytkownika (jeśli to konieczne)

3.2.5. zdjęcie (w razie potrzeby)

3.3. Projekt chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron:

 

  • Adres IP;
  • informacje z plików cookie;
  • informacje o przeglądarce;
  • czas dostępu;
  • odsyłający (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookies może spowodować brak dostępu do części serwisu wymagających autoryzacji.

3.3.2. Serwis zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te służą do zapobiegania, wykrywania i rozwiązywania problemów technicznych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia odwiedzin, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nierozpowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w paragrafach. 5.2. niniejszej Polityki Prywatności.

4. Cele zbierania danych osobowych użytkownika

 

4.1. Administracja może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w serwisie w celu jego dalszej autoryzacji.

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych danych serwisu.

4.1.3. Nawiązywanie z Użytkownikiem informacji zwrotnej, w tym wysyłanie powiadomień, próśb dotyczących korzystania z serwisu, przetwarzanie próśb i wniosków od Użytkownika.

4.1.4. Ustalenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenie prawdziwości i kompletności podanych przez Użytkownika danych osobowych.

4.1.6. Założenie konta w celu korzystania z części serwisu, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

4.1.7. Powiadomienia użytkownika przez e-mail.

4.1.8. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu internetowego ZaimOboz.

4.1.9. Udostępnianie Użytkownikowi za jego zgodą ofert specjalnych, newsletterów i innych informacji w imieniu serwisu ZaimOboz.

 

5. Sposoby i warunki przetwarzania danych osobowych

 

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym Federacji Rosyjskiej wyłącznie na podstawie iw sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.3. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja ma prawo nie informować Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.4. Administracja podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.5. Administracja wspólnie z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

 

6. Prawa i obowiązki stron

 

6.1. Użytkownik ma prawo:

6.1.1. Podejmij dobrowolną decyzję o udostępnieniu swoich danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu oraz wyraż zgodę na ich przetwarzanie.

6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.1.3. Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji od Administracji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, o ile takie prawo nie jest ograniczone zgodnie z prawem federalnym. Użytkownik ma prawo zażądać od Administracji wyjaśnienia swoich danych osobowych, zablokowania ich lub zniszczenia, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane niezgodnie z prawem lub nie są konieczne do określonego celu przetwarzania, a także podjąć środki prawne w celu ochrony ich prawa. W tym celu wystarczy powiadomić Administrację na podany adres e-mail.

 

6.2. Administracja jest zobowiązana:

 

6.2.1. Korzystaj z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.2. Dbać o to, aby poufne informacje były utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować lub w inny możliwy sposób nie ujawniać przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem klauzul. 5.2. niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.

6.2.4. Blokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu skontaktowania się z Użytkownikiem lub jego przedstawicielem ustawowym lub organem upoważnionym do ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia nieprawidłowych danych osobowych lub nielegalne działania.

 

Odpowiedzialność stron

 

7.1. Administracja, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2. oraz 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych Administracja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli te poufne informacje:

7.2.1. Stał się własnością publiczną przed utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Otrzymano go od strony trzeciej, dopóki nie został odebrany przez Administrację Zasobów.

7.2.3. Został ujawniony za zgodą Użytkownika.

7.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, w tym przepisów dotyczących reklamy, ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych i znaków usługowych, ale nie ograniczając się do powyższych, w tym pełnej odpowiedzialność za treść i formę materiałów.

7.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za wszelkie informacje (w tym między innymi: pliki danych, teksty itp.), do których może mieć dostęp w ramach serwisu ZaimOboz, ponosi osoba, która te informacje przekazała.

7.5. Użytkownik zgadza się, że informacje przekazane mu w ramach serwisu mogą stanowić przedmiot własności intelektualnej, do której prawa są chronione i należą do innych Użytkowników, partnerów lub reklamodawców zamieszczających takie informacje w serwisie https://zaimoboz.com /ru/.

Użytkownik nie może modyfikować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie takiej Treści (w całości lub w części), chyba że takie działania zostały wyraźnie upoważnione na piśmie przez właścicieli takiej Treści zgodnie z warunkami osobna umowa.

7.6. W odniesieniu do materiałów tekstowych (artykuły, publikacje znajdujące się w ogólnodostępnym ogólnodostępnym serwisie) ich dystrybucja jest dozwolona pod warunkiem podania linku do projektu.

7.7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku usunięcia, awarii lub niemożności zapisania jakiejkolwiek Treści i innych danych komunikacyjnych zawartych na stronie lub przesłanych za jej pośrednictwem.

7.8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z: korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub poszczególnych usług; nieautoryzowany dostęp do komunikacji Użytkownika; oświadczenia lub zachowanie jakiejkolwiek strony trzeciej na stronie.

7.9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczane przez użytkownika w serwisie, w tym między innymi: informacje chronione prawem autorskim, bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

 

8. Rozstrzyganie sporów

 

8.1. Przed skierowaniem sprawy do sądu z roszczeniem dotyczącym sporów wynikających z relacji pomiędzy Użytkownikiem a Administracją, obowiązkowe jest złożenie roszczenia (propozycja pisemna lub propozycja elektroniczna dobrowolnego rozwiązania sporu).

8.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, pisemnie lub w formie elektronicznej, zawiadamia składającego reklamację o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

8.3. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, spór zostanie skierowany do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego.

8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności oraz relacji między Użytkownikiem a Administracją stosuje się obowiązujące prawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

 

9. Warunki dodatkowe

 

9.1. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na stronie internetowej ZaimOboz, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: fedoruk2010@gmail.com

9.4. Aktualna Polityka Prywatności znajduje się na stronie pod adresem https://zaimoboz.com/pl/polityka-konfidentsiinosti/

0 0 głosów
Ocena
Zapisz się
Сповістити про
guest
0 Uwagi
Wbudowane recenzje
Zobacz wszystkie komentarze