POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsze postanowienie dotyczące „Zrzeczenia się odpowiedzialności i gwarancji” (zwane dalej Rozporządzeniem) jest oficjalnym Regulaminem serwisu internetowego zaimboz.ru (zwanego dalej Serwisem), który świadczy usługi informacyjne dostępne dla użytkowników Serwisu ( zwaną dalej Użytkownikiem) w momencie korzystania z Usługi. Niniejszy Regulamin reguluje zakres odpowiedzialności i gwarancji udzielanych przez Administrację Serwisu w procesie korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkowników. Korzystając z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy dokument oraz ustalone warunki, a także przyjmuje odpowiedzialność, jaka może być mu przypisana w ramach korzystania z Usługi. Administracja ZaymOboz ru ustaliła następujące przepisy i normy regulujące tryb korzystania, a także wysokość dodatkowej odpowiedzialności jego Użytkowników i Administracji:

 

 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera Użytkownika, urządzeń mobilnych, innego sprzętu lub oprogramowania spowodowane lub związane z korzystaniem z Serwisu, dostępne za pośrednictwem hiperłączy umieszczonych na stronach serwisu, zarówno przez Użytkowników, jak i osoby trzecie.
 • Przejście na strony osób trzecich, instalacja programów i zamawianie usług osób trzecich są wykonywane przez Użytkownika na własne ryzyko.
 • Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku interakcji z reklamą zamieszczoną na stronach Serwisu, o ile jest ona dostępna na stronach Serwisu.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dokładność danych i informacji przekazywanych przez Użytkownika.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność treści (w tym komentarzy, wiadomości) dostarczanych przez Użytkowników.
 • Serwis nie gwarantuje, że oprogramowanie, serwery i sieci komputerowe, z których korzysta Serwis są wolne od błędów i złośliwego oprogramowania.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli użytkowanie spowodowało utratę danych lub uszkodzenie sprzętu.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie i przerwy w działaniu Serwisu oraz spowodowaną przez nie utratę informacji.
 • Wszelkie znaki towarowe, znaki i nazwy towarów, usług i organizacji, prawa do wzorów (obrazów), prawa autorskie i prawa pokrewne, które są wymienione, używane lub cytowane na stronach Serwisu przez Użytkowników, należą do takiego Użytkownika lub muszą zostać uzyskane za zgodą posiadacze praw własności intelektualnej.
 • Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawnie uzasadnionych interesów i praw osób trzecich przez Użytkowników, ale w każdy możliwy sposób przyczynia się do rozwiązywania powstałych sporów.
 • Brak działania ze strony Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub grupę Użytkowników zasad korzystania z Serwisu lub jego elementów nie pozbawia Serwisu prawa do podejmowania odpowiednich działań w celu ochrony interesów Serwisu lub Użytkowników później.
 • W żadnym wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści lub utracone dane, uszczerbek na życiu i zdrowiu, honorze, godności lub reputacji biznesowej wynikające z korzystania z Serwisu, treści Serwis lub inne materiały, do których Użytkownicy lub inne osoby uzyskali dostęp za pomocą Serwisu, nawet jeśli Serwis ostrzegał lub wskazywał na możliwość wystąpienia takiej szkody.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, które nie zostały uzgodnione pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe pomiędzy Użytkownikami a osobami trzecimi. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku korzystania z Serwisu, usług świadczonych przez Serwis.

 

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

 

 • Usługa jest świadczona na zasadzie „tak jak jest”, tj. bez gwarancji jakości i przydatności Usługi do jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych celów.
 • Serwis nie gwarantuje, że będzie działał nieprzerwanie i bezbłędnie. Serwis ma prawo (i jest to niezbędny warunek świadczenia usług) bez podawania przyczyn odmówić dostępu do Serwisu wszystkim Użytkownikom lub któremukolwiek z nich czasowo lub na stałe, usunąć wszelkie zamieszczone informacje lub treści, dane i informacje przez Użytkownika na stronach serwisu.
 • Serwis nie gwarantuje bezpieczeństwa treści zamieszczanych przez Użytkowników na stronach Serwisu, dlatego w przypadku zainteresowania Użytkownika zapisem jakichkolwiek treści zamieszczanych w ramach Serwisu, Użytkownik musi skorzystać z innych sposobów zapisywania niezbędnych informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Serwisu na własne ryzyko.
 • Serwis nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje przesłane przez Użytkowników w ramach Serwisu będą spełniać kryteria wiarygodności, dokładności i trafności.
 • Serwis nie gwarantuje, że informacje zamieszczane przez innych Użytkowników nie mogą wyrządzić Użytkownikowi krzywdy moralnej, zdrowia lub strat.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Użytkowników w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 • Serwis nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność, nieszkodliwość i wiarygodność informacji, danych zamieszczonych w zasobach internetowych stron trzecich. Klikając w te linki, Użytkownik ma świadomość, że działa wyłącznie na własne ryzyko i ryzyko.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, utracone korzyści, szkody moralne poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu lub niemożnością korzystania z niego, w tym m.in. , w połączeniu z:

 

 • Zamieszczanie przez Użytkownika wiadomości, komentarzy, treści, danych osobowych lub linków do zewnętrznych zasobów internetowych, które naruszają wymagania obowiązującego prawa i/lub prawa osób trzecich.
 • Konsumpcja nierzetelnych i/lub nieistotnych i/lub wyrządzająca szkodę moralną i/lub inne informacje sprzeczne z obowiązującym prawem zamieszczone przez innych Użytkowników.
 • Utrata przez Użytkownika jakichkolwiek informacji wykorzystywanych w ramach Serwisu.
 • Niewykonanie lub niepełne wypełnienie przez Użytkownika zobowiązań umownych wobec osób trzecich.

 

W przypadku naruszenia przez Użytkownika norm niniejszego Regulaminu lub innych dokumentów Serwisu, Użytkownik zwróci Serwisowi wszelkie powstałe w związku z tym szkody w pełnej wysokości.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Jeżeli, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, jakiekolwiek warunki zostaną uznane za nieważne, pozostałe warunki pozostają w mocy.
 • ZaymOboz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, powiadamiając o tym Użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Internecie pod tym adresem. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania zmian wprowadzanych do niniejszego Regulaminu.
 • Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Usługi. Jeżeli po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu Użytkownik będzie nadal korzystał z Usługi, Użytkownik tym samym potwierdza swoją pełną zgodę na nową wersję Regulaminu.

 

E-mail dla zapytań: fedoruk2010@gmail.com

0 0 głosów
Ocena
Zapisz się
Сповістити про
guest
0 Uwagi
Wbudowane recenzje
Zobacz wszystkie komentarze