ZaimOboz CZ Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na všechny informace, které o vás může shromažďovat webová stránka ZaimOboz (dále jen „ZaimOboz“), která je pod doménou https://zaimoboz.com/ a jejími subdoménami, když používáte tuto stránku (a její subdomény), její aplikace a produkty.

 

1 Definice pojmů

 

1.1 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující pojmy:

1.1.1 „Správa stránek“ (dále jen „Správa“) – pověření zaměstnanci pro správu webových stránek ZaimOboz, kteří organizují a/nebo provádějí zpracování osobních údajů, jakož i určují účel zpracování osobních údajů, složení zpracovávaných osobních údajů, činnosti (operace) prováděné s osobními údaji.

1.1.2. „Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo definované fyzické osoby (subjektu osobních údajů).

1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ – jakýkoli úkon (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděný s využitím nebo bez využití automatizace s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, zpřesňování (aktualizace, úpravy), získávání, používání, předávání (šíření, poskytování, zpřístupňování), anonymizace, blokování, odstraňování, likvidace osobních údajů.

1.1.4 „Důvěrnost osobních údajů“ – povinný požadavek na provozovatele nebo jinou osobu, která má přístup k osobním údajům, aby zabránil jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo bez existence jiného právního důvodu.

1.1.5. „Webovou stránkou ZaimOboz“ se rozumí souhrn vzájemně propojených webových stránek umístěných na internetu na jedinečné adrese (URL): https://zaimoboz.com/, jakož i její subdomény.

1.1.6. „Subdomény“ jsou stránky nebo souhrn stránek umístěných na doménách třetí úrovně, které patří ke Stránkám, jakož i další dočasné stránky, v jejichž spodní části jsou uvedeny kontaktní údaje Správy.

1.1.5. „Uživatel webových stránek ZaimOboz“ (dále jen „uživatel“) znamená osobu, která přistupuje k informacím, materiálům a produktům na webových stránkách a používá je.

1.1.7. „Cookie“ – je malý datový fragment odeslaný webovým serverem a uložený v počítači uživatele, který webový klient nebo webový prohlížeč odešle webovému serveru při každém pokusu o otevření stránky příslušného webu.

1.1.8. „IP-adresa“ je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti, prostřednictvím které uživatel získává přístup na webové stránky.

 

2. Obecné podmínky

 

2.1 Používání stránek uživatelem znamená souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů uživatele.

2.2. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami zásad ochrany osobních údajů, měl by přestat používat webové stránky ZaimOboz.

2.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky. ZaimOboz nekontroluje a neodpovídá za webové stránky třetích stran, na které můžete ze Stránek odkazovat.

2.4 Správa nekontroluje správnost osobních údajů poskytnutých uživatelem.

 

3. Předmět zásad ochrany osobních údajů

 

3.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví povinnosti Správy týkající se nezveřejňování a ochrany důvěrnosti osobních údajů, které uživatel poskytne na žádost Správy při registraci na stránkách nebo při přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje.

3.2. Osobní údaje, které podléhají zpracování podle těchto zásad ochrany osobních údajů, poskytuje uživatel vyplněním formulářů na webu a zahrnují následující informace

3.2.1. příjmení, jméno, otcovské jméno uživatele;

3.2.2. kontaktní telefonní číslo uživatele;

3.2.3. adresa elektronické pošty (e-mail); 3.2.4.

3.2.4. místo bydliště uživatele (pokud je to relevantní).

3.2.5. fotografie (pokud je k dispozici)

3.3. Projekt chrání údaje, které jsou automaticky přenášeny při návštěvě stránek:

– IP adresa;

– informace o souborech cookie;

– informace o prohlížeči;;.

– přístupové časy;

– referrer (adresa předchozí stránky).

 

3.3.1 Vypnutí souborů cookie může zabránit přístupu k částem webu, které vyžadují autorizaci.

3.3.2 Webové stránky shromažďují statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace slouží k prevenci, odhalování a řešení technických problémů.

3.4 Veškeré další osobní údaje, které nejsou uvedeny výše (historie návštěv, používané prohlížeče, operační systémy atd.), jsou bezpečně uloženy a nejsou zveřejňovány, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

4. Účely shromažďování osobních údajů uživatele

 

4.1 Osobní údaje Uživatele může Správa použít pro účely:

4.1.1. identifikace Uživatele registrovaného na webových stránkách za účelem jeho další autorizace.

4.1.2 Poskytnutí přístupu k personalizovaným údajům webu uživateli.

4.1.3. Navázání zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání oznámení, žádostí týkajících se používání Stránek, vyřizování žádostí a žádostí Uživatele.

4.1.4 Určení polohy uživatele pro účely bezpečnosti a prevence podvodů.

4.1.5. potvrzení správnosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu pro používání částí Stránek, pokud Uživatel udělil souhlas s vytvořením účtu.

4.1.7 Upozornění uživatele e-mailem.

4.1.8. poskytovat Uživateli účinnou technickou podporu v případě jakýchkoli problémů spojených s používáním Stránek ZaimOboz.

4.1.9. Poskytování speciálních nabídek, newsletterů a dalších informací jménem webových stránek ZaimOboz uživateli se souhlasem uživatele.

 

5. Způsoby a podmínky zpracování osobních údajů

 

5.1 Zpracování osobních údajů Uživatele se provádí bez časového omezení, jakýmikoliv zákonnými prostředky, včetně informačních systémů osobních údajů s využitím nebo bez využití automatizačních prostředků.

5.2 Osobní údaje uživatele mohou být předány oprávněným státním orgánům Ruské federace pouze na základě a způsobem stanoveným právními předpisy Ruské federace.

5.3. V případě ztráty nebo zveřejnění osobních údajů je Správa oprávněna Uživatele o ztrátě nebo zveřejnění osobních údajů neinformovat.

5.4. Správa přijme nezbytná organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zničením, změnou, zablokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným protiprávním jednáním třetích osob.

5.5. Správa společně s Uživatelem přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zveřejněním osobních údajů Uživatele.

 

6. Práva a povinnosti stran

 

6.1 Uživatel je oprávněn:

6.1.1 svobodně se rozhodnout poskytnout své osobní údaje nezbytné pro používání Stránek a udělit souhlas s jejich zpracováním.

6.1.2 Aktualizovat a doplňovat poskytnuté informace o osobních údajích v případě jejich změn.

6.1.3 Uživatel má právo získat od Správy informace o zpracování svých osobních údajů, pokud toto právo není omezeno spolkovými zákony. Uživatel je oprávněn požadovat od Správy upřesnění svých osobních údajů, jejich blokování nebo likvidaci, pokud jsou osobní údaje neúplné, neaktuální, nepřesné, získané nezákonným způsobem nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel zpracování, jakož i přijmout zákonná opatření na ochranu svých práv. K tomu stačí informovat správu na uvedené e-mailové adrese.

6.2 Správa je povinna:

6.2.1. používat získané informace výhradně pro účely uvedené v bodě 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.2. zajistit utajení důvěrných informací, nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu uživatele a neprodávat, nevyměňovat, nezveřejňovat ani jinak nezpřístupňovat osobní údaje uživatele, s výjimkou bodů 5.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů. 5.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.3 Přijmout preventivní opatření na ochranu důvěrnosti osobních údajů Uživatele v souladu s postupem obecně používaným pro ochranu těchto informací v existujícím obchodním obratu.

6.2.4 Blokovat osobní údaje týkající se příslušného uživatele od okamžiku podání žádosti nebo žádosti uživatele, jeho zákonného zástupce nebo oprávněného orgánu na ochranu práv subjektů osobních údajů, v případě nepřesných osobních údajů nebo protiprávního jednání, a to po dobu ověření.

 

7 Odpovědnost stran

7.1. Správa, která nesplnila své povinnosti, odpovídá za škody vzniklé uživateli v souvislosti s neoprávněným použitím osobních údajů v souladu s právními předpisy Ruské federace, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2 a 7.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7.2 V případě ztráty nebo vyzrazení důvěrných informací Správa nenese odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace

7.2.1. byla před ztrátou nebo zveřejněním veřejně dostupná.

7.2.2. byly obdrženy od třetí strany před jejich přijetím správou webových stránek.

7.2.3 Byly zveřejněny se souhlasem uživatele.

7.3. Uživatel je výhradně odpovědný za dodržování zákonů Ruské federace, mimo jiné zákonů o reklamě, autorských a souvisejících právech a o ochraně ochranných známek a známek služeb, včetně plné odpovědnosti za obsah a formu Materiálů.

7.4 Uživatel bere na vědomí, že za veškeré informace (mimo jiné: datové soubory, texty atd.), ke kterým může mít přístup v rámci webových stránek ZaimOboz, odpovídá osoba, která tyto informace poskytla.

7.5 Uživatel souhlasí s tím, že informace, které mu byly poskytnuty v rámci stránek, mohou být předmětem duševního vlastnictví, jehož práva jsou chráněna a patří ostatním uživatelům, partnerům nebo inzerentům, kteří tyto informace na stránky https://zaimoboz.com/ru/ umísťují.

Uživatel nesmí takový obsah upravovat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla na jeho základě (jako celek nebo jeho část), pokud mu to výslovně písemně nepovolili vlastníci takového obsahu na základě zvláštní smlouvy.

7.6 Pokud jde o textové materiály (články, publikace volně dostupné veřejnosti na webu), jejich šíření je povoleno za předpokladu, že je uveden odkaz na projekt.

7.7. Správa neodpovídá uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která uživateli vznikne v důsledku vymazání, selhání nebo nemožnosti uložit jakýkoli obsah nebo jiná komunikační data obsažená na Stránkách nebo přenášená jejich prostřednictvím.

7.8. Administrace neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé ztráty vzniklé v důsledku: používání nebo nemožnosti používat Stránky nebo jednotlivé služby; neoprávněného přístupu ke komunikaci Uživatele; prohlášení nebo chování třetích osob na Stránkách.

7.9. Správa neodpovídá za žádné informace zveřejněné uživatelem na těchto stránkách, mimo jiné včetně: informací chráněných autorským právem, bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv.

 

8. Řešení sporů

 

8.1 Než se uživatel obrátí na soud za účelem řešení sporů vyplývajících ze vztahu mezi ním a Správou, je povinen podat žalobu (písemnou nabídku nebo návrh na dobrovolné elektronické řešení sporu).

8.2 Příjemce reklamace oznámí žadateli výsledek reklamace písemně nebo elektronicky do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamace.

8.3 Pokud nedojde k dohodě, bude spor předán Rozhodčímu soudu v Moskvě.

8.4. Na tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztahy mezi Uživatelem a Správou se vztahují platné právní předpisy Ruské federace. 9. V případě, že se Uživatel rozhodne, že se bude chtít s Uživatelem dohodnout, může se na něj obrátit.

 

9. Další podmínky

 

9.1. Správa si vyhrazuje právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách ZaimOboz, pokud nové Zásady ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

9.3 Jakékoli návrhy nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů směřujte na adresu: fedoruk2010@gmail.com.

9.4 aktuální zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://zaimoboz.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

0 0 votes
Hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x