OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento předpis „Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk“ (dále jen předpis) je oficiálním ustanovením internetové služby zaimoboz (dále jen služba), která poskytuje informační služby dostupné uživatelům služby (dále jen uživatel) v době používání služby. Tato pravidla upravují rozsah odpovědnosti a záruk poskytovaných správou služby v procesu využívání funkcí služby uživateli. Používáním služby uživatel souhlasí s tímto dokumentem a stanovenými podmínkami a přijímá odpovědnost, která mu může být v rámci používání služby uložena. Správa stanovila následující podmínky, kterými se řídí používání služby, jakož i rozsah další odpovědnosti uživatelů a Správy:

 • Služba neodpovídá za poškození počítače, mobilního zařízení nebo jiného hardwaru či softwaru uživatele způsobené nebo související s používáním služby, která je dostupná prostřednictvím hypertextových odkazů umístěných na stránkách webu, ať už uživateli nebo třetími stranami.
 • Přechod na webové stránky třetích stran, instalace softwaru a objednávání služeb třetích stran je na vlastní riziko uživatele.
 • Služba nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené uživateli v důsledku interakce s reklamou umístěnou na stránkách služby, pokud se na stránkách služby nachází.
 • Služba neodpovídá za bezpečnost a přesnost dat a informací předávaných uživatelem.
 • Služba neodpovídá za spolehlivost obsahu (včetně komentářů, zpráv) poskytovaného uživateli.
 • Služba nezaručuje, že software, servery a počítačové sítě používané Službou jsou bez chyb a škodlivých programů.
 • Služba nenese odpovědnost v případě, že jejich použitím došlo ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.
 • Služba nenese odpovědnost za případné poruchy a přerušení provozu služby a z toho vyplývající ztrátu informací.
 • Veškeré ochranné známky, označení a názvy zboží, služeb a organizací, práva k designu (obrázky), autorská a související práva, která jsou zmíněna, použita nebo citována na stránkách služby uživateli, patří těmto uživatelům nebo musí být získána se souhlasem držitelů práv duševního vlastnictví.
 • Správa služby není odpovědná za porušení právních zájmů a práv třetích stran, ale pomůže vyřešit případné spory.
 • Nečinnost ze strany Služby v případě porušení pravidel používání Služby nebo jejích součástí Uživatelem nebo skupinou Uživatelů nezbavuje Službu práva podniknout později příslušné kroky k ochraně zájmů Služby nebo Uživatelů.
 • Služba v žádném případě neodpovídá uživatelům ani třetím stranám za jakékoli škody, včetně ušlého zisku nebo ztracených dat, ztráty života, zdraví, cti, důstojnosti nebo obchodní pověsti, které vznikly v důsledku používání Služby, obsahu Služby nebo jiných materiálů, k nimž uživatelé nebo jiné osoby získali přístup prostřednictvím Služby, a to ani v případě, že Služba na možnost takových škod upozornila nebo upozornila.
 • Služba neodpovídá za závazky, na kterých se Uživatel a Služba nedohodli.
 • Služba neodpovídá za závazky vzniklé mezi uživateli a třetími stranami. Služba neodpovídá za škody a újmy, které vzniknou uživateli v důsledku používání služby, resp. služeb poskytovaných službou.

 

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

 

 • Služba je poskytována tak, jak je, tj. bez záruky kvality nebo vhodnosti služby pro jakýkoli výslovný nebo předpokládaný účel.
 • Služba nezaručuje, že bude nepřetržitá nebo bezchybná. Služba má právo (a je to základní podmínkou služby) bez udání důvodů odepřít přístup ke službě všem uživatelům nebo některému z nich dočasně nebo trvale, smazat jakékoli informace nebo obsah, data a informace zveřejněné uživatelem na stránkách tohoto webu.
 • Služba nezaručuje bezpečnost obsahu zveřejněného uživateli na stránkách služby, takže pokud má uživatel zájem uložit jakýkoli obsah zveřejněný v rámci služby, měl by použít jiné způsoby uložení potřebných informací. Uživatel potvrzuje, že službu používá na vlastní nebezpečí.
 • Služba nezaručuje, že jakékoli informace nahrané uživateli prostřednictvím této služby budou splňovat kritéria spolehlivosti, přesnosti a relevance.
 • Služba nezaručuje, že informace zveřejněné jinými uživateli nemohou způsobit morální újmu, újmu na zdraví nebo ztráty.
 • Služba si vyhrazuje právo kdykoli bez vysvětlení pozastavit poskytování služeb uživatelům.
 • Služba neručí za správnost, relevanci, nezávadnost a spolehlivost informací a údajů zveřejněných na internetových zdrojích třetích stran a neodpovídá za ně. Kliknutím na tyto odkazy si uživatel uvědomuje, že jedná výhradně na vlastní nebezpečí.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy Služba neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody, ušlý zisk, morální újmu, které Uživateli vzniknou v souvislosti s používáním Služby nebo nemožností ji používat, mimo jiné v souvislosti se:

 • Uživatel zveřejňuje zprávy, komentáře, obsah, osobní údaje nebo odkazy na internetové zdroje třetích stran, které porušují požadavky platných právních předpisů a/nebo práva třetích stran.
 • konzumace nepřesných a/nebo irelevantních a/nebo morálně škodlivých a/nebo jiných informací zveřejněných jinými uživateli, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy.
 • Ztráta jakýchkoli informací používaných v rámci služby.
 • Neplnění nebo neúplné plnění smluvních závazků ze strany uživatele vůči třetím stranám.

Pokud uživatel poruší ustanovení těchto podmínek nebo jiných dokumentů webu, je povinen uhradit službě veškeré související škody v plné výši.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Pokud jsou podle platných právních předpisů České republiky některé podmínky považovány za neplatné, zůstávají ostatní podmínky v platnosti.

Společnost LoanOboz si vyhrazuje právo změnit znění těchto smluvních podmínek, a to tak, že o tom informuje uživatele zveřejněním nové verze smluvních podmínek na internetu na této adrese. Uživatel je povinen tyto podmínky pravidelně sledovat.

Pokud uživatel s novou verzí těchto podmínek nesouhlasí, musí službu okamžitě přestat používat. Pokud Uživatel pokračuje v používání Služby i po nabytí účinnosti nové verze těchto Podmínek, potvrzuje tím svůj plný souhlas s novou verzí těchto Podmínek.

 

E-mailová adresa: fedoruk2010@gmail.com

0 0 votes
Hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x